שיתופי פעולה

ראש הרשות המקומית חותם על האמנה ומתחייב לפעל בתחומים הבאים:
חינוך והסברה
אכיפה
קיימות